Az óvoda felvételi rendje 2018/2019

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

 

Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:

  1. 2015.01.01. – 2015. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
  2. 2014.01.01. – 2014. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
  3. 2013.01.01. – 2013. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
  4. 2012.09.01. – 2012. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2018. december 31. napjáig töltik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde vezetője, illetve családi bölcsődében való ellátás esetén a családi bölcsőde fenntartója a jegyző felé lejelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.


A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén,

a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

április 23. és 24. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.


A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.

Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2018. április 24-ét követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2018. május 28-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros Város jegyzőjéhez kell címezni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal