Felzárkóztató tevékenység az óvodában

Óvodánk az Alapító Okirat szerint fogad integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket, így lehetnek olyan enyhe fokban hallás- vagy látássérült, enyhe mozgásfogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral élő vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerekek, akik az illetékes szakértői bizottság és az óvodavezető döntése alapján intézményünkben részesülnek óvodai ellátásban. E gyermekek számára igyekszünk befogadó környezetet teremteni, melyben mind az ép, mind a sérült gyermekek megkapják azokat a hatásokat, amelyek fejlődésüket segítik. Természetesen ez bizonyos esetekben fokozott toleranciát, empátiát igényel, azonban sok előnyét is láthatják a gyerekek az együttnevelésnek.

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése komoly kötelezettségeket is ró az óvodára. Biztosítani kell például a szakértői véleményekben előírt rehabilitációs órákat, amelyeket csak a sérüléstípusnak megfelelő végzettséggel rendelkező gyógypedagógus tarthat. Intézményünkben két főállású gyógypedagógus, illetve óraadó konduktor, és esetenként más szakos gyógypedagógus végzi ezt a tevékenységet. A főállású gyógypedagógusokon kívül (tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, autizmus spektrum zavar pedagógiája szak, pszichopedagógia és logopédia szak) egy óvodapedagógusunk is rendelkezik gyógypedagógus végzettséggel, illetve egy kolléga képzése folyamatban van. Több óvodapedagógus végzett fejlesztő pedagógiához köthető szakot másoddiplomásként, így nevelőtestületünk képzettség szempontjából is felkészült a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátására. A pedagógiai szakszolgálat által diagnosztizált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő gyermekek fejlesztését szintén egyéni fejlesztési tervek alapján, a gyógypedagógusok végzik.

2013-tól főállású óvodapszichológus dolgozik intézményünkben, az oktató-nevelő munka hatékonyságának segítése, a gyermekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme érdekében.

A személyi és tárgyi feltételrendszer megteremtését a fenntartó önkormányzat biztosítja, pályázati lehetőségek segítik. Noha a megfelelő szakos (gyógy)pedagógusok alkalmazása egyre nagyobb problémákat okoz a szakemberhiány miatt, intézményünkben egyetlen  - bármely területen lemaradást mutató - gyermekkel sem fordul elő, hogy ne kapja meg azt a  fejlesztést, melyet számára a szakértői bizottságok előírnak.